แบบแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี
(พ.ศ.2565-2574)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

http://bps10.thaihealth.or.th/keyresult/

มุมมองจากผู้ทรงคุณวุฒิ
มองอดีต มุ่งอนาคต สู่ทศวรรษหน้า “สสส.”

มุมมองจากผู้ทรงคุณวุฒิ
มองอดีต มุ่งอนาคต สู่ทศวรรษหน้า “สสส.”

มุมมองจากผู้ทรงคุณวุฒิ
มองอดีต มุ่งอนาคต สู่ทศวรรษหน้า “สสส.”

นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
นักวิชาการ

ศ.ดร.นพ.ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล
นักวิชาการ

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์
ผู้จัดการ สสส.

ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์
รองผู้จัดการ สสส.

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม
ผู้ช่วยผู้จัดการ สสส.

ผอ.เบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร
ผู้ช่วยผู้จัดการ สสส.

ทพ. ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ
ผู้ช่วยผู้จัดการ สสส.

ศ.ดร.ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
ประธานคณะกรรมการประเมินผล สสส.

รศ.วรากรณ์ สามโกเศศ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สสส.

นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สสส.

รศ.อำนาจ ศรีรัตนบัลล์
กรรมการบริหารแผน สสส.

ศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา
กรรมการบริหารแผน สสส.

นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์
ประธานคณะกรรมาธิการ
คณะกรรมาธิการสาธารณสุข

นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี  
อดีตรองนายกรัฐมนตรี

นางทิชา ณ นคร
กรรมการบริหารแผน

นพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์
กรรมการบริหารแผน (1)

ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์
ภาคี/กรรมการปฏิรูปประเทศด้านสิ่งแวดล้อม

รศ.จิราพร ลิมปานานนท์ 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สสส./
กรรมการบริหารแผน (5,7)/
กรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข

นายสัมพันธ์ ศิลปนาฎ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สสส./
กรรมการบริหารแผน (4,7)

นายเอ็นนู  ซื่อสุวรรณ
กรรมการสภาพัฒน์ฯ/
เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการเงิน/ชุมชน

นายธวัชชัย ฟักอังกูร 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สสส./
กรรมการบริหารแผน (3,4)

ภญ.เนตรภิส สุชนวนิช
ที่ปรึกษาฝ่ายไอที สสส./
อดีตผู้บริหาร กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ
กรรมการบริหารแผน (6) /
ประธานชมรมแพทย์ชนบท

นพ.วิวัฒน์ โรจนพิทยากร      
กรรมการบริหารแผน (1,5)

นพ.ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ    
ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

นพ.วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร    
นักวิชาการ