ขั้นตอนการทำงาน

ขั้นตอนที่ 1

การวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์
(Strategic analysis)

ขั้นตอนที่ 2

การกำหนดทิศทางขององค์กร
(Strategic direction setting)

ขั้นตอนที่ 3

การกำหนดยุทธศาสตร์
(Strategic formulation)

ขั้นตอนที่ 4

การนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
(Strategic implementation)