สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานหลักที่มีภารกิจในการ ริเริ่มผลักดัน กระตุ้น สนับสนุนและร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ  เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดีครบทั้ง 4 ด้าน คือ สุขภาพกาย จิต สังคม และปัญญา รวมถึงการร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ โดยได้มีการจัดทำทิศทาง เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี
(พ.ศ.2555 – 2564)  กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเป็นฉบับแรกเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้กองทุนและภารกิจของกองทุน และเป็นกรอบสำหรับจัดทำแผนหลักและแผนการดำเนินงานประจำปีของกองทุน

          ทั้งนี้ ทิศทาง เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี ฉบับดังกล่าว จะสิ้นสุดใน ปี พ.ศ.2564 จึงจำเป็นที่จะต้องเร่งรัดดำเนินการจัดทำทิศทาง เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี
(พ.ศ.2565 – 2574) ฉบับใหม่เพื่อเป็นทิศทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในระยะต่อไป

xxxxxxx