รายชื่อคณะผู้ดำเนินงาน

<strong><span style="color: #6e5646;" class="ugb-highlight">อาจารย์กำพล <br>กิจชระภูมิ</span></strong>
อาจารย์กำพล
กิจชระภูมิ

Position

<strong><span style="color: #6e5646;" class="ugb-highlight">ดร.นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี</span></strong>
ดร.นพ.พงศธร
พอกเพิ่มดี

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านสาธารณสุข)

<strong><span style="color: #6e5646;" class="ugb-highlight">ดร.นาฎอนงค์ เจริญสันติสุข</span></strong>
ดร.นาฎอนงค์
เจริญสันติสุข

นักวิเคราะห์​นโยบาย
​และ​แผน​ชำนาญการพิเศษ

<strong><span style="color: #6e5646;" class="ugb-highlight">นางสาวกฤติยา สุขพัฒนากุล</span></strong>
นางภาวิณี
ธนกิจไพบูลย์

นักวิเคราะห์​นโยบาย
​และ​แผน​ชำน​า​ญการ

<strong><span style="color: #6e5646;" class="ugb-highlight">นางสาวมยุรี ดำรงชาติ</span></strong>
นางสาวกฤติยา
สุขพัฒนากุล

นักวิชาการสถิติ
ปฏิบัติการ

<strong><span style="color: #6e5646;" class="ugb-highlight">นางสาวนารถอุไร ธนูศร</span></strong>
นางสาวนารถอุไร
ธนูศร

นักวิชาการแรงงาน
ปฏิบัติการ

<strong><span style="color: #6e5646;" class="ugb-highlight">นางจุฑามาส <br>พจน์สมพงษ์</span></strong>
นางจุฑามาส
พจน์สมพงษ์

นักวิเคราะห์​นโยบาย
​และ​แผน​ชำนาญการ

<strong><span style="color: #6e5646;" class="ugb-highlight">นางสาวบุญกอง ธูปน้ำคำ</span></strong>
นางสาวบุญกอง
ธูปน้ำคำ

นักวิเคราะห์​นโยบาย
​และ​แผน​

<strong><span style="color: #6e5646;" class="ugb-highlight">นางสาวไพรินทร์ <br>สมสาย</span></strong>
นางสาวไพรินทร์
สมสาย

นักวิเคราะห์​นโยบาย
​และ​แผน​

<strong><span style="color: #6e5646;" class="ugb-highlight">นายณศักต์ <br>อัจจิมาธร</span></strong>
นางสาวมยุรี
ดำรงชาติ

นักวิเคราะห์​นโยบาย
​และ​แผน

<strong><span style="color: #313131;" class="ugb-highlight">นายณศักต์<br>อัจจิมาธร</span></strong>
นายณศักต์
อัจจิมาธร

หัวหน้าฝ่ายข่าว​
โพสต์​ทูเดย์