การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการจัดทำทิศทางและเป้าหมายระยะ 10 ปี ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 13 มกราคม 2564

เอกสารประกอบการประชุม

<strong>วาระการประชุม</strong>

วาระการประชุม

<strong>ไฟล์นำเสนอ</strong>

ไฟล์นำเสนอ

<strong>รายงานการประชุม</strong>

รายงานการประชุม