การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการจัดทำทิศทางและเป้าหมายระยะ 10 ปี ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

เอกสารประกอบการประชุม

<strong><span style="color: #444749;" class="ugb-highlight">วาระการประชุม</span></strong>

วาระการประชุม

<strong><span style="color: #444749;" class="ugb-highlight">ไฟล์นำเสนอ</span></strong>

ไฟล์นำเสนอ

<strong><span style="color: #444749;" class="ugb-highlight">รายงานการประชุม</span></strong>

รายงานการประชุม