การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการจัดทำทิศทางและเป้าหมายระยะ 10 ปี ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

เอกสารประกอบการประชุม

<strong>วาระการประชุม</strong>
วาระการประชุม
<strong>ไฟล์นำเสนอ</strong>
ไฟล์นำเสนอ
<strong>รายงานการประชุม</strong>
รายงานการประชุม