เอกสารประกอบการประชุม

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทำทิศทางและเป้าหมายระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2565-2574)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

Workshop ครั้งที่ 3 : Strategic formulation