การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการจัดทำทิศทางและเป้าหมายระยะ 10 ปี ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 5 มีนาคม 2564

เอกสารประกอบการประชุม

<strong><span style="color: #5e5757;" class="ugb-highlight">วาระการประชุม</span></strong>
วาระการประชุม
<strong>ไฟล์นำเสนอ</strong>
ไฟล์นำเสนอ
<strong>รายงานการประชุม</strong>
รายงานการประชุม