การประชุมรับฟังความเห็น (ร่าง) ทิศทางและเป้าหมายกองทุนระยะ 10 ปี
(พ.ศ. 2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 08.30-13.30 น.
ห้องประชุม 501,201  สสส.